15.09.2021 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Florpak S.A.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FLORPAK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd spółki Florpak S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/32, 01-015 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000887757, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 (opłacony w całości) („Spółka”), niniejszym na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037) („KSH”) zwołuje, na dzień 30 września 2021 r., o godzinie 12:00 w Warszawie, w kancelarii KKLW LEGAL Kurzyński Wierzbicki sp. k. (adres: ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mårten Mårtensson, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania pełnionych obowiązków w roku obrotowym 2020;
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Ingrid Mårtensson, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania pełnionych obowiązków w roku obrotowym 2020;
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki;
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki;
 11. Zamknięcie Zgromadzenia.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Stosownie do art. 406 KSH, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Wróć