ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FLORPAK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

03.02.2022

Działając w imieniu zarządu spółki Florpak S.A.z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/32, 01-015 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000887757, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł (opłacony w całości) („ Spółka”), na podstawie pełnomocnictwa, którego uwierzytelniona kopia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia,

 niniejszym na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037) („KSH”) zwołuje, na dzień 17 lutego 2022 r., o godzinie 12:00 w Warszawie, w kancelarii KKLW LEGAL Kurzyński Wierzbicki sp. k. (adres: ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki przez akcjonariusza większościowego w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji Spółki na potrzeby przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych;
  6. Zamknięcie Zgromadzenia

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość.

 Stosownie do art. 406 KSH, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Wróć