ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU W SĄDZIE REJESTROWYM OPINII BIEGŁEGO POWOŁANEGO DO PRZYGOTOWANIA WYCENY AKCJI AKCJONARIUSZY PRZYMUSOWO WYKUPYWANYCH W FLORPAK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

06.07.2022

Zarząd Spółki Florpak S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 417 § 2 w związku z art. 5 § 3 KSH, ogłasza, iż biegły BF Audyt Sp. z o.o., wpisany na listę firm audytorskich pod nr 4196, powołany na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 lutego 2022 r. do przygotowania wyceny akcji akcjonariuszy mniejszościowych podlegających przymusowemu wykupowi w trybie art. 418 KSH, sporządził i złożył w Sądzie rejestrowym wycenę wykupywanych akcji. Cena przymusowego wykupu akcji wynosi 80,43 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze) za jedną akcję.  

Wróć