Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

6.04.2021

Zarząd spółki Florpak S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/32, 01-015 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000887757, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł (opłacony w całości) („Spółka”), niniejszym na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037) („KSH”) zwołuje, na dzień 21 kwietnia 2021 r., o godzinie 12:00, w Warszawie, w kancelarii KKLW LEGAL Kurzyński Wierzbicki sp. k. (adres: ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,

5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Wróć